Share for friends:

Bank Shot (1989)

Bank Shot (1989)

Book Info

Genre
Series
Rating
4.03 of 5 Votes: 5
Your rating
ISBN
0445408839 (ISBN13: 9780445408838)
Language
English
Publisher
mysterious press

About book Bank Shot (1989)

Αυτ? ε?ναι μ?λις το δε?τερο βιβλ?ο του τρομερο? Ντ?ναλντ Γου?στλε?κ που διαβ?ζω, μετ? το ξεκαρδιστικ? Βο?θεια! Με κρατο?ν φυλακισμ?νο που ε?χα διαβ?σει πριν απ? τρ?α και πλ?ον χρ?νια. Ο Γου?στλε?κ ?χει γρ?ψει με το ψευδ?νυμο Ρ?τσαρντ Σταρκ την πασ?γνωστη αστυνομικ? σειρ? Π?ρκερ και με το κανονικ? του ?νομα την σειρ? Ντ?ρτμουντερ και δι?φορα ?λλα ?λλων σειρ?ν και εκτ?ς σειρ?ν. Ε?ναι εντελ?ς ακαταν?ητο σε μ?να γιατ? δεν ?χουν μεταφραστε? κ?ποια κλασικ? του ?ργα που σ?γουρα ε?ναι πιο ποιοτικ? απ? ?λλα αστυνομικ? που ?χουν μεταφραστε?. Τουλ?χιστον τα πρ?τα δ?κα βιβλ?α της σειρ?ς Π?ρκερ θα μπορο?σαν κ?λλιστα να μεταφραστο?ν απ? την σειρ? ΒΙΠΕΡ, μιας και γρ?φτηκαν την δεκαετ?α του '60 και ε?ναι μικρ? σε μ?γεθος. Το Πως να κλ?ψετε μια τρ?πεζα ε?ναι το δε?τερο βιβλ?ο της σειρ?ς ?που πρωταγωνιστε? ο Ντ?ρτμουντερ. Ο Ντ?ρτμουντερ ε?ναι ο κλασικ?ς αποτυχημ?νος (και ?τυχος θα ?λεγα) μικροεγκληματ?ας που τ?ρα κ?νει μια απ?τη με κ?τι εγκυκλοπα?δειες. Κ?ποια στιγμ? θα δεχτε? την πρ?ταση του Κελπ, εν?ς διαρρ?κτη αυτοκιν?των και φ?λου του, να κ?νουν ?να μεγ?λο κ?λπο. Να κλ?ψουν μια τρ?πεζα. Και ?ταν λ?με να κλ?ψουν μια τρ?πεζα, εννοο?με να κλ?ψουν ολ?κληρη την τρ?πεζα! Γιατ? η τρ?πεζα ε?ναι προσωριν? εγκατεστημ?νη σε ?να ειδικ? μεγ?λο τροχ?σπιτο μ?χρι να φτιαχτε? το κτ?ριο ?που θα στεγαστε?. Στο κ?λπο θα συμμετ?σχει ο Μερτς, εξαιρετικ?ς οδηγ?ς και μικροαπατε?νας, η μ?να του, που πρ?πει να φορ?ει συνεχ?ς ?να κολ?ρο για να αποσπ?σει χρ?ματα απ? μια ασφαλιστικ? εταιρε?α, ο Β?κτορ, πρ?ην αστυνομικ?ς του FBI που απολ?θηκε (? παραιτ?θηκε) απ? αυτ? λ?γω κ?ποιων εμμον?ν του, ο Χ?ρμαν Χ, ?νας μα?ρος ακτιβιστ?ς που ?γινε κλειδαρ?ς και φυσικ? η κοπ?λα του Ντ?ρτμουντερ, η Μ?ι, που συνεχ?ς καπν?ζει. ?τσι, ?λοι αυτο? οι τ?ποι θα πρ?πει να βρουν ειδικ? σασ?, ρ?δες και ?να φορτηγ? για να μεταφ?ρουν το τροχ?σπιτο, θα πρ?πει να ξεφορτωθο?ν τους φ?λακες που θα ε?ναι μ?σα, θα πρ?πει να βρουν μ?ρος για να το κρ?ψουν και θα πρ?πει να ανο?ξουν το ν?ας τεχνολογ?ας χρηματοκιβ?τιο για να κ?νουν την μπ?ζα της ζω?ς τους. ?πως μπορε?τε να φανταστε?τε, πολλ? πρ?γματα δεν θα γ?νουν ?πως θα ?θελαν να γ?νουν... Η γραφ? του Γου?στλε?κ ε?ναι φυσικ? ευχ?ριστη και πολ? ωρα?α, το χιο?μορ καλ? αλλ? ?χι για ?λα τα γο?στα, οι ατ?κες που βγ?ζουν γ?λιο σ?γουρα αρκετ?ς, οι σκην?ς δρ?σης ενδιαφ?ρουσες και αστε?ες ταυτ?χρονα και οι χαρακτ?ρες ?λοι συμπαθητικο? και αστε?οι με τον τρ?πο τους. Δεν ε?ναι για ?λα τα γο?στα, αν θ?λετε μια κωμικοτραγικ? ιστορ?α με μικροεγκληματ?ες που σχεδι?ζουν να κ?νουν την μπ?ζα της ζω?ς τους, αλλ? λ?γω αστοχι?ν και ατυχι?ν δεν θα πετ?χουν αυτ? που θ?λουν, τ?τε η ιστορ?α ε?ναι ?,τι πρ?πει, αν θ?λετε να διαβ?σετε ?να σοβαρ? αστυνομικ? μυθιστ?ρημα, ? διαλ?ξτε τα βιβλ?α της σειρ?ς Π?ρκερ ? κ?τι ?λλο. ?χει γ?νει και ταιν?α, το 1974, με πρωταγωνιστ? τον George C. Scott (Dr. Strangelove, Patton κλπ).

We all miss Donald Westlake, the creator of so many delightful books of which this is a fine example in the Dortmunder series. Dortmunder is a thief and con-man (he's been collecting deposits on encyclopedias when he runs into a little trouble). This time he's approached by his friend Kelp, who, with his his ex-FBI agent nephew, Victor, have the perfect bank robbery all lined up. It seems while a new branch bank building is being built, the bank has moved across the street to a mobile home. The bank usually doesn't worry about theft since cash is in the safe (damn those credit cards and checks) only Thursday nights and with seven guards and a sophisticated alarm system, what's to worry. Well you no doubt can guess their plan. It's to install wheels and drive off with the entire building. As is typical with Westlake caper books, just as things seem to be going right, they go off the rails. The ending is worthy of slapstick comedy; in fact, this could make a great movie. ("Could" being operative word. Apparently they tried with George C Scott and Joanna Cassidy, but it was a bomb.) . The charm of these books has less to do with plot than the conversations and interplay between the characters, not to mention sarcastic portrayals of certain professions, mundane examples of how we move through life.

Do You like book Bank Shot (1989)?

Andy Kelp darkens Dortmunder's doorstep with a proposition: rob the Capitalists' and Immigrants' Trust bank. The bank is under renovation and business is currently being done out of a mobile home. Together with his usual crew of Murch, Murch's Mom, Kelp, and some newcomers, Dortmunder plans to make off with the entire bank, trailer and all. How hard could it be?I should create a shelf called Why The Hell Isn't This Still in Print? Westlake's early Dortmunder books would be all over it. Bank Shot is a comedic caper, as Dortmunder's usually are. Victor and Herman X, the newcomers, fit in pretty well with Dortmunder's quirky crew. The plot had a lot of twists and complications. While I knew things wouldn't go Dortmunder's way, I had no idea to what extent.Westlake's writing in this one is pretty damn good. It continues to amaze me how he can write Dortmunder's comic capers and the Parker books under his Richard Stark pseudonym with such different styles. His comedic timing is great. Also, I caught references to the Continental Op, Elmore Leonard, and Parker in the text.I highly recommend not only Bank Shot but the Dortmunder series as a whole.
Dan Schwent

Most capers include toting guns into a bank, holding tellers at gun point and making a mad dash for the getaway car. In this Dortmunder outing, our anti-heroes skip all this pomp and circumstance by simply stealing the entire bank. What makes this particular book a good one is the involvement of family members and Dortmunder's girlfriend May.Another hilarious character (and family member) is introduced who enjoys recording all the action onto a tape player. Since the caper is not as exciting in real life, Victor simply makes up larger-than-life scenes and up-plays all the characters around him. Some of the funniest moments in the book are toward the end when we get quite a new view of the story as we listen in on Victor recording his narrative on the caper.I started listening to the Dortmunder series a few years ago but many of the older books just recently became available on Audible. What I love about these books is the characters are so stuck in their ways, they rarely change so it does not matter much where you jump in. Enjoy this book on its own or in series order.-Bill
Bill

"just the best dry wit.."The Dortmunder Novels number at least six, though I haven't checked lately. This one is number two. The novels are basically about some minor criminals and Dortmunder himself plans the capers.Dortmunder is good at it and his plans are detailed. Donald Westlake appears to write the stories quite seriously and with a dry realism that almost connects them to real life. One can imagine the quite accidental things that people do and the silly mess-ups they cause. In his dry way Westlake makes them exceedingly hilarious.One finds oneself laughing loudly and uproariously at quite ordinary 'accidents of omissions', in other words people simply forgetting what they should do. Little events occur that seem to cause the most unfortunate results.Donald Westlake is well into the same area as Carl Hiaasen; Elmore Leonard is another, however Westlake's stories are of a lighter nature. He joins with similar writers of ridiculous, 'almost normal' events; 'lightweight criminality'; and you will definitely love his stuff.~ ~ ~ ~ ~ ~January 2014I picked up the book which I had intended to give someone, but never did.Originally I read it on a Kindle and found it so amusing that I've now read it again.As it says on the cover, if you intend to rob the bank which happens to temporarily be in a trailer, why not take the whole bank?What happens thereafter, the police search, attempts to open the safe, what transpires with the trailer, are very funny.
Quentin Feduchin

download or read online

Read Online

Write Review

(Review will shown on site after approval)

Other books by author Donald E. Westlake

Other books in series dortmunder

Other books in category Fiction